Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Važna obavijest za udruženja građana i njihove članova

Važna obavijest za udruženja građana i njihove članova

Javni poziv za neprofitne organizacije sa područja općine Kalesija objavljen na službenoj web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba) 17.1.2014. prenosimo bez izmjena.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-192/14.
Datum: 14.01.2014. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o budžetu općine Kalesija za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/13) i člana 12. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje neprofitnih organizacija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br: 2/06), Općinski načelnik Kalesija, dana 14.01.2014. godine, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija sa područja općine Kalesija 
radi finansiranja iz budžeta općine Kalesija za 2014. godinu.

opcina-kalesija 1

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija sa područja općine Kalesija, sa ekonomskog koda 614311 – Transeferi neprofitnim organizacijama planiranih u Budžetu općine Kalesija za 2014. godinu i Odlukom o izvršavanju Budžeta općine Kalesija za 2014. godinu (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/13).

II. PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju organizacije i udruženja čiji projekti:
1. Pomažu rješavanju pitanja: romske populacije, smanjuje nezaposlenost, podstiče povratak i sve druge inicijative koje pomažu na uspostavljanju bolje sigurnosti i bezbijednosti građana.
2. Afirmišu kulturne potencijale grada i općine i afirmišu aktivnost na podizanju nivoa urbane sredine;
3. Afirmišu i pomažu u stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta;
4. Afirmišu i pomažu u razvoju fizičke kulture;
5. Afirmišu i pomažu u razvoju i očuvanju životne sredine i podizanju nivoa ekološke svijesti;
6. Afirmišu i pomažu razvoju sela, očuvanja tradicije i običaja;
7. Afirmišu ulogu građana u procesu odlučivanja i podižu nivo demokracije;
8. Obezbjeđuju zaštitu potrošača;
9. Pomažu rješavanje problema svih građana na psihosocijalnom i obrazovnom planu;
10. Afirmišu i podstiču slobodu i toleranciju i druge etičke vrijednosti modernog društva.

III. IZNOS SREDSTAVA
Iznos sredstava koji će se rasporediti po ovom Javnom pozivu je 43.000,00 KM.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava na Javni poziv treba da sadrži:
– Rješenje o upisu u registar udruženja i fondacija (kopija),
– Identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata (kopija),
– Spesimen potpisa osoba odgovornih za raspolaganje sredstvima (kopija),
– Kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realiziranim projektima,
– Projekat kojim organizacija ili udruženje konkuriše za dodjelu sredstava,
– Finansijski izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava za prethodnu godinu (za one organizacije i udruženja koja su koristila sredstva u prethodnoj godini).

V. PROJEKAT TREBA DA SADRŽI:
– Naziv projekta,
– Naziv organizacije – udruženja sa kontakt podacima (adresa, telefon/fax)
– Oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta,
– Ciljevi projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema),
– Detaljni opis projekta (opisati po segmentima i po mogućnosti kvantifikovati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualno potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično),
– Budžet projekta (navesti detaljan budžet projekta po stavkama)
– Način praćenja projekta,
– Ovlašteno lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa i telefon i broj računa).

VI. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PRIJAVE
Prijedlog raspodjele sredstava sačinjava Komisija koju imenuje Općinski načelnik, na osnovu Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje neprofitnih organizacija („Sl. glasnik općine Kalesija“ br. 2/06).

VII. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Obrazac prijave za ovaj Javni poziv može se preuzeti u općini Kalesija u vremenu od 07,30 do 16,00 sati svaki radni dan, na prijavnici Centra za pružanje usluga građanima ili na web stranici općine Kalesija; www.kalesija.ba.

VIII. PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV
Pismene prijave se podnose Komisiji u zapečaćenoj koverti, lično ili na adresu: Općina Kalesija, Općinski načelnik Kalesija „Javni poziv za predlaganje projekata neprofitnih organizacija“.
Krajnji datum za podnošenje prijava je 31. januara 2014. godine do 16,00 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

IX. OSTALE NAPOMENE
Za sve informacije zainteresovane organizacije/udruženja mogu se obratiti u Stručnu službu Općinskog načelnika na telefon 631-259.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rasim Omerović

About redakcija novina

Scroll To Top