Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Besplatno izvršite prenos vlasništva nad nekretninama

Besplatno izvršite prenos vlasništva nad nekretninama

Na osnovu člana 6. Zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima («Sl. novine FBiH», broj 59/14) i člana 4. Odluke o uslovima i načinu dodjele prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine Kalesija nastradalim licima pogođenim prirodnom nesrećom (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj 8/14 i 10/14) Općinski načelnik o b j a v lj u j e:

J A V N I K O N K U R S
ZA PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA BEZ NAKNADE NA NEKRETNINAMA
U VLASNIŠTVU OPĆINE KALESIJA LICIMA SA NASTDRADALIH PODRUČJA OPĆINE KALESIJA

Član 1.
Raspisuje se Javni konkurs za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu općine Kalesija za izgradnju stambenih objekata, na sljedećem građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine Kalesija i to:

kalesija

A) LOKACIJA KO RAINCI DONJI

-Plac broj 1 k.č.br. 898/15 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 2 k.č.br.898/16 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 3 k.č.br.898/17 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 4 k.č.br.898/18 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 5 k.č.br.898/19 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 6 k.č.br.898/20 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 7 k.č.br.898/21 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 8 k.č.br.898/22 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 9 k.č.br.898/23 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 10 k.č.br.898/24 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 11 k.č.br.898/25 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 12 k.č.br.898/26 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 13 k.č.br.898/27 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 14 k.č.br.898/28 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 15 k.č.br.898/29 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 16 k.č.br.898/30 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 17 k.č.br.898/31 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 18 k.č.br.898/32 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 19 k.č.br.898/33 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 i
-Plac broj 20 k.č.br.898/34 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 4. klase površine 500 m2 sve upisane u Pl broj 201 KO Rainci Donji

B) LOKACIJA KO JEGINOV LUG

-Plac broj 1 k.č.br. 617/2 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 2 k.č.br. 617/3 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 3 k.č.br. 617/4 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 4 k.č.br. 617/5 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 5 k.č.br. 617/6 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 6 k.č.br. 617/8 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 7 k.č.br. 617/9 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 8 k.č.br. 617/10 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 9 k.č.br. 617/11 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 10 k.č.br. 617/12 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 11 k.č.br. 617/13 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 i
-Plac broj 12 k.č.br. 617/14 zvana “Lug” u naravi Pašnjak 3. klase površine 500 m2 sve upisane u PL broj 30. KO Jeginov Lug

C) LOKACIJA KO MEMIĆI

-Plac broj 1 k.č.br. 2462/4 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 2 k.č.br. 2462/5 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 3 k.č.br. 2462/6 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 4 k.č.br. 2462/7 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 5 k.č.br. 2462/8 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 6 k.č.br. 2462/9 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 7 k.č.br. 2462/10 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 8 k.č.br. 2462/11 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 9 k.č.br. 2462/12 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 10 k.č.br. 2462/13 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 11 k.č.br. 2462/14 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 ,
-Plac broj 12 k.č.br. 2462/15 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 i
-Plac broj 13 k.č.br. 2462/16 zvana “Memićki Lugovi” u naravi Oranica/Njiva 6. klase površine 500 m2 sve upisane u PL broj 225. KO Memići
Član 2.
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:
a) Da im je prirodnom nesrećom trajno onemogućemo korištenje stambeno-porodičnog objekta.
b) Da im nije moguće izvršiti sanaciju stambeno-porodičnog objekta.
c) Da u svom posjedu ili vlasništvu nemaju nekretninu iste namjene.

Član 3.

Da bi ostvarili pravo učešća na Javnom konkursu, odnosno pravo na prenos prava vlasništva na nekretnini -građevinskom zemljištu, učesnici ovog javnog konkursa su dužni komisiji za provođenje javnog konkursa dostaviti slijedeće:
1. Prijavu na javni konkurs sa ličnim podacima (ime, prezime, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj, adresu stanovanju, adresa na kojoj će se dostavljati pismena Komisije, oznaka lokacije za koju se podnosi prijava i kontakt telefon) uz napomenu da se prijava podnosi na prijavnom obrascu (prijavni obrazac se može preuzeti na Web stranici Općine Kalesija ili u Centru za pružanje usluga građanima-šalter sala),
2. Kopija zapisnika Općinske komisije za procjenu šteta kojim je konstatovano trajna nemogućnost korištenja stambeno-porodičnog prostora, odnosno da nije moguće izvršiti sanaciju istog ili je ono povezano sa nesrazmjernim troškovima ili sigurnosnim rizicima, (komisija za provođenje javnog konkursa će isti pribaviti po službenoj dužnosti),
3. Dokaz o vlasništvu (pravnom ili faktičnom) na uništenom stambenom objektu na području općine Kalesija na dan proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno na dan 15.05.2014. godine, (prepis posjedovnog lista),
4. Dokaz da nema u vlasništvu drugu parcelu na teritoriji Općine Kalesija na kojoj se može graditi stambeni objekat u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju TK, (uvjerenje od nadležne službe za prostorno uređenje i građenje općine Kalesija),
5. Dokaz o pripadnosti i vremenu provedenom u OS BiH podnosioca zahtjeva, (uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane, grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze),
6. Dokaz o pripadnosti porodici poginulog borca podnosioca zahtjeva ili člana zajedničkog domaćinstva (uvjerenje ili ovjerena kopija prvostepenog rješenja)
7. Dokaz o invalidnosti podnosioca zahtjeva ili člana zajedničkog domaćinstva, (uvjerenje ili ovjerena kopija prvostepenog rješenja),
8. Kućna lista podnosioca zahtjeva u kojoj su navedeni svi članovi porodičnog domaćinstva (original ili ovjerena fotokopija),
9. Ovjerenu izjavu datu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema u vlasništvu ili posjedu drugu nekretninu izvan područja općine Kalesija a na području BiH (kuću,stan, građevinsko zemljište)
10. Ovjerenu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su korisnik i punoljetni članovi porodičnog domaćinstva živjeli u uništenom ili oštećenom stambeno-porodičnom objektu na dan 15.05.2014. godine.
Član 4.
Dodjela nekretnina u vlasništvu općine Kalesija vršit će se prema sledećim kriterijima:
– Kriterij broj članova zajedničkog porodičnog domaćinstva.
Za svakog člana zajedničkog domaćinstva pripada 5 bodova.
– Kriterij visina procijenjene štete na nekretninama podnosioca zahtjeva.
Na nekretninama pogođenim prirodnom nesrećom za svaki procijenjeni iznos štete izražen u hiljadama KM množi se sa jednim bodom (1.000,00 KM iznosi 1 bod).
– Kriterij učešće u ratu od 1992 do 1995 godina.
Borcima podnosiocima zahtjeva za svaki mjesec učešća u oružanim snagama BiH pripada po jedan bod.
Podnosiocu zahtjeva, kao članu zajedničkog porodičnog domaćinstva poginulog borca pripada 50 bodova.
Kriterij invalidnosti.
Ukoliko je učesnik rata vojni invalid ili član njegovog porodičnog domaćinstva ili civilne žrtve rata, invalid rada sa tjelesnim oštećenjima pripadaju im:
a) Za tjelesna oštećenja od 81% do 100% pripada im 50 bodova.
b) Za tjelesna oštećenja od 61% do 80% pripada im 40 bodova.
c) Za tjelesna oštećenja od 41% do 60% pripada im 30 bodova.
d) Za tjelesna oštećenja od 21% do 40% pripada im 20 bodova.
e) Za tjelesna oštećenja od 0% do 20% pripada im 10 bodova.
NAPOMENA: bodovi po kriteriju učešće u ratu od 1992. do 1995. godine i kriteriji invalidnosti se mogu dobiti samo po jednom osnovu.
Član 5.
Prijave na Javni konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti poštom ili lično u prijemnu kancelariju Općine Kalesija sa naznakom “Komisija za provođenje Javnog konkursa u postupku prenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Kalesija”.
Prijava na Javni konkurs dostavlja se u roku od 30 dana od dana objavljivanja, računa se od posljednjeg objavljivanja u dnevnim listovima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Član 6.
Općinsko vijeće Kalesija će donijeti odluku o odabiru korisnika u roku od 30 dana od završetka Javnog konkursa.

Sve informacije u vezi lokacije parcela, zainteresovani mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Službi za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove Općine Kalesija ili na telefone broj 035 631 399, 035 631 247, svakog radnog dana od 7,30-16,00 sati.

About redakcija novina

Scroll To Top