Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Općina Kalesija raspisala Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta

Općina Kalesija raspisala Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl. novine FBiH» br. 52/09), člana 7. Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/11 i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik Kalesija dana 14.08.2015. godine, o b j a v lj u j e        J A V N I    P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija, KO Hrasno, KO Lipovice, KO Jeginov Lug i KO Rainci Donji

opcina

                                                                                    I
Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.
II
Predmet javnog poziva je zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija, koje je ostalo slobodno nakon odustajanja od zaključenja ili raskida ugovora o zakupu na području općine Kalesija na: KO Lipovice, Jeginov Lug, Rainci Donji i koje je izuzeto od ZZ “Voćar” Kalesija: KO Hrasno, prema Pregledu katastarskih čestica koji je sastavni dio ovog Poziva.
III
Pregled poljoprivrednog zemljišta iz člana II Javnog poziva po katastarskim česticama zainteresovani mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
IV
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijelit će se u zakup svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima na period od 10. godina, a za podizanje nasada voćnjaka dodijelit će se na period do 25 godina.

Minimalna površina na koju se može aplicirat iznosi 1 ha (jedan hektar)
V
Postupak javnog poziva provest će Komisija koju imenuje Načelnik općine Kalesija.
VI
Početna cijena na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, po katastarskim kulturama iznosi:

tabela

VII
Početna cijena iz tačke VI ovog poziva umanjuje se za 50% za neobrađeno, zapušteno ili neplodno poljoprivredno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem, prema nalazu komisije.
VIII
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Kalesija dodjeljivat će se u zakup pravnim i fizičkim licima (sa prebivalištem i sjedištem u Općini Kalesija) koji ispunjavaju slijedeće uslove:
a. Broj uposlenih radnika: 1 bod po postojećem uposlenom radniku, 2 boda po novouposlenom radniku (bez otpuštanja postojećih) a maksimalno može dobiti po ovom osnovu 30 bodova.
b. Osnovna djelatnost – poljoprivredna proizvodnja…………………………15 bodova
Dopunska djelatnost – poljoprivredna proizvodnja…………………………5 bodova
c. Raspoloživa poljoprivredna mehanizacija po registrovanoj poljoprivrednoj mašini 2 boda, a maksimalno može dobiti po ovom osnovu 10 bodova.
d. Vrsta poljoprivredne djelatnosti:
d.1.) Stočarstvo (1 do 5 grla)…………………………………………. 5 bodova
Stočarstvo (6 do 15 grla)…………………………………………………. 10 bodova
Stočarstvo (16 grla i više)……………………………………………….. 15 bodova
d.2.)Voćarstvo …………………………………………………………………………… 5 bodova
d.3.) Peradarstvo od 5000 do 10000 brojlera po turnusu…………………. 5 bodova
preko 10000 brojlera po turnusu ……………………………………………10 bodova
d.4.) Ratarstvo
– žitarice………………………………………………………………………………15 bodova
– plastenička i staklenička proizvodnja………………………………… .. 7 bodova
– ostala proizvodnja …………………………………………………………….. 5 bodova
e. Ponuđena cijena zakupa u odnosu na početnu cijenu, za svakih 5 KM/ha više od početne cijene 1
bod, a maksimalno može dobiti po ovom osnovu ……………………10 bodova.
f) Poljoprivredni proizvođači kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a bili su pripadnici Armije
RBiH u periodu 1992–1995. godine, za svaku godinu provedenu u Armiji RBiH ………. 1 bod.

IX
Prijave na javni poziv zakupaca koji su do sada koristili državno poljoprivredno zemljište, a nisu izmirili svoje obaveze plaćanja zakupa istog, neće biti uzete u razmatranje prilikom dodjele Zemljišta u zakup.

X
Uz zahtjev priložiti slijedeća dokumenta:
1. Potvrda Porezne uprave o broju uposlenih radnika
2. Rješenje o registraciji osnovne djelatnosti
3. Rješenje o registraciji dopunske djelatnosti
4. Za fizičko lice fotokopija lične karte
5. Kopija saobraćajne dozvole za poljoprivrednu mašinu
6. Kopija pasoša za životinju i potvrda veterinarske stanice o broju brojlera u turnusu
7. Dokaz o izmirenim uplatama za ranije korištenje državnog zemljišta
8. Izjava o planiranom broju upošljavanja novih radnika
9. Izjava o planiranoj vrsti proizvodnje
10. Uvjerenje o učešću u Armiji RBIH
11. Kopija katastarskog plana za parcelu sa naznačenim dijelom za koji se aplicira
12. Prepis posjedovnog lista za vlastito zemljište ili uvjerenje o neposjedovanju istog

Svi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije
XI
Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu Općine Kalesija ili poslati preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA
Ulica Patriotske lige, broj 15
75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom : “Ne otvarati – Prijava na Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove, direktno ili putem telefona: 035 631 259 lokal 210. Podnosioci zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija, biće blagovremeno obavješteni.

XII
Uz zahtjev treba navesti:
– Tražena površina na koju se aplicira
– Ponuđena cijena za navedenu parcelu/česticu po ha

XIII

Obrazac zahtjeva zainteresovani mogu dobiti u Šalter sali općine Kalesija

About redakcija novina

Scroll To Top