Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Pogledajte novo radno vrijeme općinskih organa i službi u Općini Kalesija

Pogledajte novo radno vrijeme općinskih organa i službi u Općini Kalesija

Na osnovu člana 36. stav (2) i (4) Zakona o radu ("Sl. novine FBiH" br. 26/16), člana 15.

Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06) i člana 56. Statuta općine

Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13)

Općinski načelnik Kalesija, dana 14.11.2016. godine, d o n o s i

O D L U K U

o radnom vremenu općinskih organa i službi za upravu općine Kalesija

Član 1.

Radno vrijeme općinskih organa i službi za upravu općine Kalesija traje 40 sati sedmično

raspoređeni na šest radnih dana i to:

1. Poslednja kompletna sedmica u mjesecu od ponedjeljka do petka, u periodu od 08,30

sati do 16,00 sati, a subota, u periodu od 08,30 sati do 14,00 sati.

2. Ostale sedmice u mjesecu od ponedjeljka do petka, u periodu od 08,30 sati do 17,00

sati.

Pauza za dnevni odmor traje 30 minuta u periodu od 11,00 sati do 11,30 sati.

Član 2.

Za provođenje Odluke o radnom vremenu odgovorni su pomoćnici općinskog načelnika.

Ova odluka će se primjenjivati od 15.11.2016. godine.

Član 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o radnom vremenu općinskih

službi za upravu, stručnih, tehničkih i drugih službi ("Sl. glasnik općine Kalesija" br. 2/99 i 9/01).

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku općine

Kalesija".

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić

zgrada-opcine-Kalesija

 

About redakcija novina

Scroll To Top