Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / OO SDA Kalesija: Saopštenje za javnost

OO SDA Kalesija: Saopštenje za javnost

Uzimajući u obzir značaj donošenja prostornog plana općine Kalesija za period 2015. – 2035. god. Općinska organizacija Stranke demokratske akcije Kalesija, kao vodeća politička snaga na području općine Kalesija, preko svojih organa i najšireg članstva uzela je aktivno učešće u javnoj raspravi o nacrtu ovog najznačajnijeg prostorno planskog dokumenta za našu općinu. images-300x118Putem radne grupe za infrastrukturni i privredni razvoj na bazi pristiglih prijedloga iz pojedinih ogranaka SDA Kalesija, posebno potenciramo neka pitanja, koja treba adekvatno riješiti u konačnoj varijanti prostornog plana.

– U oblasti putne infrastrukture na optimalan način definisati prostor za putnu dionicu kojom bi područje općine bilo povezano sa brzom cestom Sarajevo – Tuzla, zatim za gradsku obilaznicu kao poddionicu magistralnog pravca M-4, kao i putnih saobraćajnica za adekvatno povezivanje općinskog centra sa ostalim naseljima. Posebnu pažnju posvetiti povezivanju sa područjima i naseljima koja gravitiraju Kalesiji (naročito bošnjačkih naselja općina Osmaci i Zvornik ).

– U oblasti vodosnadbijevnja i vodne infrastrukture planirati objekte koji će obezbijediti nedostajuće količine vode za piće, takođe planirati uređenje korita rijeke Spreče na cijelom toku kroz općinu kao i uređenje svih vodotoka kroz naseljena mjesta na području općine. Planirati objekte sistema za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda.

– U oblasti energetike planirati kvalitetno i višestrano napajanje el.energije ( kroz izgradnju planirane trafo stanice TS 110kv Kalesija i prateći rasplet dalekovoda ), takođe i cjelovit i održiv program javne rasvjete na području cijele općine, uključujući rješavanje problematike njenog održavanja. Planirati rješavanje pitanja toplifikacije Kalesije i drugih naselja (izgradnjom toplane u Kalesiji odnosno priključkom na regionalne toplovode u perspektivi), kao i pitanje gasifikacije (obezbijediti prostor za planiranu trasu gasovoda).

– U oblasti društvene infrastrukture planirati optimalni raspored javnih službi odnosno ustanova, kako u samoj Kalesiji tako i u drugim naseljima , uključujući i njihovu disperziju po potrebi. Posebnu pažnju posvetiti planiranju sportsko-rekreativnih površina, pored postojećih u ovu svrhu planirati ih na potezu Vis-Spreča-južni dio grada, zatim na području Dubnice (Kiseljak, Rudina), Majevice (Lisača,Prosjeki dr.) Vukovija (Mejtefište) i dr.područja.

– U pogledu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa izvršiti sagledavanje stanja i po potrebi redefinisati objekte kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, i obezbijediti njihovu konzervaciju i zaštitu.Posebnu pažnju obratit na objekte koji se nalaze ili u perspektivi mogu biti na listi zaštićenih objekata kulturnog naslijeđa : nekropole sa stećcima u Bulatovcima i Dubnici (brkića groblje), kompleks Atik džamija u Ćivama sa mezarjem, mezarje kod Atik džamijeu Hemlijašima sa eventualnim fragmentima Pašinog puta , starih džamija u Miljanovcima , Lipovicama i Donjim Raincima (Lug džamija), stara džamija u Seljublju i dr. Takođe u prostornom planu dati adekvatno mjesto spomen obilježjima i drugim objektima vezanim za značajne događaje i ličnosti odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995.

– U oblasti poljoprivrede izraditi novi način podjelje poljoprivrednog zemljišta.

– Raditi na stvaranju uslova za otvaranje industrijskih zona u zapadnom dijelu Općine Kalesija.

Očekujemo da će u svojoj konačnoj verziji prostorni plan naše općine dati najbolja moguća rješenja sa aspekta racionalnog korištenja prostora općine za namjene koje omogućavaju optimalni održivi razvoj svih njenih dijelova, zatim optimalni razvoj infrastrukture na području općine (saobrćajne, energetske, vodoprivredne i telekomunikacijske), takođe i adekvatnu revalorizaciju uređenje i zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na našem području i dr.

Posebno ističemo potrebu da se promjenom namjene određenih područja na području općine (naročito u pogledu proširenja postojećih i stvaranja novih privrednih zona) stvore što povoljniji uslovi za razvoj privrednih subjekata i time doprinese bržem privrednom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta.

Predsjednik SDA Kalesija

Halil Jahić

About redakcija novina

Scroll To Top