Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Općinsko vijeće Kalesija: Usvojen budžet za 2017, Biblioteka pripojena BKC-u

Općinsko vijeće Kalesija: Usvojen budžet za 2017, Biblioteka pripojena BKC-u

15:16 – ZAVRŠENA JE SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

15:16 – kao posljednja tačka dnevnog reda razamtrano je donošenje Dopunskog Rješenja

15:16 –  Prihvaćena je i Informacija o stanju kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija

15:15 – U nastavku sjednice razmatrana je Informacija o radu inspekcijske službe općine Kalesija i stanje bespravne gradnje na području općine Kalesija

15:13 –  Izvještaji o radu i poslovanju u 2015. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija:
Usvojen je Izvještaj o radu JP «Vodovod i kanalizacija Kalesija» d.o.o. Kalesija,
Nije usvojen Izvještaj o radu JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Kalesija,
Nije usvojen  KP «Komunalac» D.D Kalesija

15:09 –  Usvojen je Programa rada KP «Komunalac» DD Kalesija za 2017.godinu

15:08 –  Prihvaćena je i Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2017. godini

15:07 –  Usvojen je Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2017. godini.

15:05 –  Usvojen je i Programa rada Općinskog načelnika za 2017. godinu

15:04 – Usvojen je  Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2017. godinu

15:04 – Prilikom ponovnog, pojedinačnog, izjašnjavanja prihvaćena je ova Odluka. Za odluku je glasalo 18 vijećnika, protiv nije bilo, dok je 7 vijećnika bilo uzdržano.

15:02 – Dina Šmigalović je izrazila sumnju u rezultate prebrojavanja i zatražila pojedinačno izjašnjavanje vijećnika.

15:01 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Komunalnim taksama

14:59 – Hasiba Kurtić (SDA) – Šta će se desiti ako neko sutra tuži općinu? I mi smo za ukidanje kladionica, ali želimo da glasamo za nešto što je zakonito

14:57 – Sead Džafić (općinski načelnik) – Komunalna taksa se odnosi na kockarnice i banke. Suština odluke je da našu djecu odvojimo od kockarnica. Banke iznose novac iz ove države i neka plate 10 hiljada maraka taksu. Moja želja je da napunim općinski budžet. Dajte da radimo za dobrobit građana i naše Kalesije.

14:54 – Senad Šmigalović (SDA) – predložio bih ubuduće da ukoliko dobijamo izmjenu Odluke da nam se dostavi Odluka koja se mijenja. Ovakva Odluka se ne bi smjela donijeti na ovoj sjednici vijeća i predlažem da se povuče sa ove sjednice. Klub SDA neće podržati Odluku o komunalnim taksama.

14:50 – Halil Aščić, općinski pravobranilac, – Zakon nije precizno definisao prioritet u ovim kriterijima. Naša Odluka nije nezakonita.

14:50 – Nastavljena je sjednica. Klub SDA je tražio od općinskog pravobranioca pojašnjenje o predloženoj Odluci.

14:28 – PAUZA

14:22 – Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za kandidovanje projekata u okviru Projekta razvoja ruralnog poslovanja

14:21 –  Usvojena je i Odluka o razrješenju i imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija

14:20 – Usvojena je Odluka o javnim parkiralištima na području općine Kalesija

14:19 – Nisu prihvaćeni amandmani Kluba SBiH na Odluku

14:14 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – Vodovod je Javno preduzeće, a Komunalac je u vlasništvu privatnih lica i općine. Nećemo puniti budžet privatnicima, već općini Kalesija.

14:14 – Adnan Kamerić (SDA) – zašto naplatu parkinga vrši JP”Vodovod i kanalizacija”, ako znamo da u ostalim općinama naplatu parkinga vrši Komunalno preduzeće.

14:11 – Mujo Mujkić (predjednik Kluba GDS) – Drago mi je da je došla na dnevni red ova Odluka. Zbog ekonomske opravdanosti bi se trebalo razmisliti o vremenu naplate parkinga. Proteklih godina se  naplata vršila nelegalno. Po mojoj procjeni je do 1,5 miliona maraka nelegalno naplaćeno

14:08 – Hata Mujčinović, pomoćnik općinskog načelnika, je iznijela amandmane na predloženu Odluku. Amandmani SBiH se ne prihvataju.

14:08 –  Na dnevnom redu je Odluka o javnim parkiralištima na području općine Kalesija

14:07 –  Prihvaćena je i Odluka o promjeni statusa nepokretnosti

14:06 –  Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za projekat Hitna sanacija od poplava – Sanacija klizišta i ceste Banj Brdo M18_005, dionica Priboj-Simin Han, Općina Kalesija

14:02 –  Usvojena je Odluka o uspostavi registra budžetskih korisnika općine Kalesija

14:01 – Usvojena je Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja

13:59 – Usvojena je Odluka o pripajanju Javne ustanove “Gradska biblioteka Kalesija” Javnoj ustanovi “Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija”

13:58 –  Na dnevnom redu je Odluke o pripajanju Javne ustanove “Gradska biblioteka Kalesija” Javnoj ustanovi “Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija”

13:56 – Nastavljena je sjednice vijeća. Usvojena je Odluka  o načinu i uslovima raspodjele poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi «Stari MUP» Kalesija i poslovnoj zgradi «DOM MLADIH» Kalesija

13:27 – PAUZA

13:26 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – nećemo iseliti Sumeju, a vi i dalje možete koristiti taj prostor.

13:25 – Dina Šmigalović (SDA) – Mi se trebamo useliti u prostor koji je do sada koristila organizacija Sumeja. Nećemo se useliti u prostor dok se Sumeji ne obezbijedi novi prostor.

13:24 – Hasiba Kurtić (SDA) – Hvala vam što ste nam obezbijedili bolji prostor.

13:23 – U toku je razmatranje Odluke o načinu i uslovima raspodjele poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi «Stari MUP» Kalesija i poslovnoj zgradi «DOM MLADIH» Kalesija

13:23 – Usvojena je Odluka o osnivanju Agencije za razvoj općine Kalesija.

13:22 – Hasiba Kurtić (SDA) – Ako smo postavili neka pitanja ne mora da znači da smo protiv ove Agencije

13:18 – Mujo Mujkić (GDS) – Ovo je način da se pokaže da se stvara dobar ambijent za dalja ulaganja. Ovo nije izborna godina i nije nikakva reklama. Sačekajte da vidimo efekte rada ove Agencije. Dozvolite da se započnu aktivnosti a za određeni vremenski period iznesite primjedbe i kritike

13:14 – Fikret Suljkanović (Nezavisna lista Sead Džafić) – cilj ove Agencije je da privuče strane investicije. U proteklim godinama niti jedan radnik nije primljen konkurnom procedurom. Osnivanjem ove Agencije bit će angažovani najbolji učenici, najbolji studenti, najstručnije osobe koje govore strane jezike i koji su spremni da rade projekte koji će donijeti nove investicije u Kalesiju.

13:11 – U toku je razmaranje Odluke o osnivanju Agencije za razvoj općine Kalesija

13:03 – Jasmin Osmančević je izabran za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. Za ovaj prijedlog je glasalo 17 vijećnika,  8 je bilo protiv, nije bilo uzdržanih

13:00 – Nije usvojen prijedlog Nermina Mešića (SDA) da zamjenik predsjedavajućeg vijeća bude Dina Šmigalović. Za prijedlog je glasalo 8 , protiv 12 , dok je   4 vijećnika bilo uzdržano

12:59 – Nije usvojen prijedlog Adnana Kamerića (SDA) da zamjenik predsjedavajućeg vijeća bude Nejra Mujanović. Za prijedlog je glasalo 8 , protiv 14 , dok je 3  vijećnika bilo uzdržano

12:55 – Nije usvojen amandman Senada Šmigaovića (SDA) da zamjenik predsjedavajućeg vijeća bude Hasiba Kurtić. Za prijedlog je glasalo 8, 9 je bilo protiv, a 8 uzdržanih  vijećnika

12:53 – Hajrudin Huseinović (sekretar Općinskog vijeća) – ukoliko se želi ići na povećanje ili smanjenje naknade za rad rad zamjenika predsjedavajućeg vijeća morala bi se izmjeniti Odluka.

12:50 – Dina Šmigalović (predsjednik Kluba SDA) predlaže da se poštuje odredba iz ranijeg saziva Općinskog vijeća

12:49 – Nermin Mešić (SDA) – za zamjenika predsjedavajućeg predlažem Dinu Šmigalović (SDA)

12:47 – Adnan Kamerić (SDA) – obzirom da Odluka nije dostavljena na vrijeme. Ulažem amandman kojim za zamjenika predsjedavajućeg predležem Nejru Mujanović (SBiH).

12:46 – Senad Šmigalović (SDA) – za zamjenika predsjedavajućeg predlažem Hasibu Kurtić (SDA). Zamjenik predsjedavajućeg svoju dužnost obnašat će volonterski.

12:45 – Nastavljena je sjednica Općinskog vijeća Kalesija. U nastavku sjednice vijećnici bi trebali izabrati zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća.

12:14 – PAUZA

12:14 – Dina Šmigalović (SDA) je u ime Kluba SDA zatražila pauzu u trajanju od pola sata

12:12 – Damir Husić (GDS), predsjednik Komisije za izbor i imenovanje je kazao da je prijedlog ove komisije za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jasmin Osmančević (BPS)

12:10 – Nastavljena je sjednica općinskog vijeća. U toku je razmatranje Odluke o izboru zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.

12:08 – Očekuje se nastavak Prve redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Nakon pauze vijećnici bi trebali izabrati zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. Za ovu poziciju predložen je Jasmin Osmančević (BPS).

11:20 – PAUZA

11:20 – Usvojena je Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kalesija

11:19 – Nejra Mujanović (SBiH) i Dina šmigalović (predsjednik Kluba SDA) su izrazile nezadovoljstvo raspodjelom komisija.

11:14 – Usvojena je Odluka o izvršenju budžeta za 2017. godinu

11:10 – Sa  glasova 19 ZA, bez glasova PROTIV i  7 SUZDRAŽANIH usvojena je Odluka o budžetu općine Kalesija za 2017.godinu

Općinski načelnik se zahvalio vijećnicima koji su prihvatili budžet za narednu godinu, a vijećnicima koji su bili suzdržani preporučuo je da ubuduće vode računa o interesima građana općine Kalesija

10:57 – PAUZA

10:55 – Nisu prihvaćeni amandmani Kluba SDA.

10:48 – U toku je izjasnjavanje vijecnika po amandmanima Kluba SDA.

10:35 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – Sportska dvorana je promašaj bivših načelnika. Ako bi sutra završili ovaj objekat postavlja se pitanje ko bi gla plaćao i održavao. Najsretniji bi bio kada bi tu dvoranu pretvorio u neku drugu djelatnost. Da sam ja bio načelnik proširio bi dvoranu MSŠ Kalesije, a nikada ne bih gradio ovakav objekat.

10:30 –  Mensur Hukić (Nezavisna lista Sead Džafić) – Ko se ozbiljno bavio analizom vidio je niz kvalitetnih projekata koji će se realizovati u narednom periodu. Oko 4,4 miliona za komunalnu infrastrukturu, gotovo 600 hiljada je planirano kao potpicaj privrednom razvoju. Dakle, oko 5 miliona maraka će se uložiti za bolji život građana Kalesija. Na čelu općine imamo čovjeka koji ima viziju za brži i bolju razvoj Kalesije. Dajte da se potrudimo da dorpinesemo nešto ovom budžetu, da iskoristimo sve resurse i napunimo budžet.

10:22 –  Fikret Suljkanović (Nezavisna lista Sead Džafić) – ono što vama „bode oči“ jeste novac planiran za čišćenje kanala. Radi se o sredstvima iz 2015.godine, na parcelama Farme Spreča. Nema nikakve veze sa Donjim Raincima. Ova sredstva su bila propala i nakon posjete resornom ministru sredstva će se vratiti u budžet. Što se tiče prijema radnika, svaki put smo imali ovu stavku. U posljednjih deset godina niti jedan radnik u Organu uprave nije primljen na legalan način. Tako se više neće raditi. Vidjećete za jedno tri mjeseca kada dođe do raspodjele prihoda od strane FBiH i Tuzlanskog kantona. Činimo sve napore da budžet općine Kalesija bude veći.

10:17 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – Studija je iznalaženje svih energenata u Toplani, ne želim Toplanu na ugalj, nego istražiti mogućnost i upotrebe drugih energenata

10:16 – Adnan Kamerić (SDA) – šta je sa sportskom dvoranom i šta će obuhvatati izrada studije izvodvljivosti za Gradsku toplanu?

10:15 – Dina Šmigalović (SDA) je postavila pitanje o uštedama

10:14 –  Senad Šmigalović (predsjednik Kluba SDP-a) – 2015. godina je pokazala koliko ko zna i ta ko umije. Vladajuća većina je tada za krpljenje udarnih rupa potrošila 320 hiljada maraka. Preko dva miliona maraka je ostalo ne utrošeno. Podržavam obezbjeđenje novca za gradnju ambulante u Tojšićima. Drugi naš projekat je bio 60 hiljada za vodovod u Kovačevićima. Izdvajanje 100 hiljada maraka za deminiranje terena je u potpunosti opravdano, jer se mine nalaze svega 600-700 metara od centra grada.

10:09 – Galib Softić (SDP) – Zamilio bih sve da se ne prepiremo oko partija. Nikada za govornicom nisam pomenuo SDP-e, jer su mi povjerenje dali i građani koji, možda, pripadaju drugim strankama. U prošlom sazivu vijeća imali smo 15 jako dobrih amandmana, koje Ismet Mešić nije prihvatio. Predlagao sam Gradsko mezarje, javni WC, prelaz preko pruge, smanjenje cijene vode i još mnogo toga, SDA je tada bila protiv a sada to predlaže. Pohvalio bih povećanje sredstava za sportske kolektive, novac za vodosnadbijevanje, kanalizaciju, izgradnja puta za Osmake… Ne postoji idealan budžet. Ovo je dobar budžet i ja ću glasati za njega.

10:01 –  Mujo Mukić (predsjednik Kluba GDS-a) – Klub GDS-a će podržati Odluku o budžetu. Lista lijepih, ali nerealnih želja. Spisak ono ta ranija vlast nije uradila je mnogo veći. Načelnik sEad Džafić ima našu podršku i imat će podrku sve dok dobro radi. Ovo je pokušaj da se zaustavi odlazak mladih ljudi iz Kalesije i BiH. Moramo svi biti u funkciji stvaranja boljeg ambijenta za građane općine Kalesije. Smatram da će budžet biti brzo realiziran.

09:59 – Dina Šmigalović (predsjednik Kluba SDA) – smatram da ne pozivanje Kluba SDA i drugih opozicionih stranaka je nepoštivanje ne samo stranke nego i građana. Nije tačno da su sve namjenska sredsta. Da je bilo dobre volje mogli su se uvrstiti i neki prijedlozi SDA.

09:57 –  Damir Džafić (SDP) – Dvadeset i nešto godina SDA je bila na vlasti. Za taj period je izgrađena samo jedna ambulanta, a sada bi gradili sve ambulante u Kalesiji.

09:51 –  Hasiba Kurtić (SDA) – SDA je uradila mnogo dobrih stvari, ali bilo je i loših stvari zbog čega su građani kaznili SDA. Ovakav budžet ne pokazuje ravnomjeran razvoj svih mjesnih zajendica. Najveći dio novca je usmjeren u ona mjseta gdje je Nezavisna lista imala dobre izborne rezultate. Planirano je novo zapošljavanje u administraciji.

09:49 –  Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) : u maju mjesecu je planiran rebalans budžeta. Građani mogu računati na ravnomjeran razvoj i vodiću računa o svim mjesnim zajednicama. Priejdlozi SDA se ne mogu prihvatiti jer se radi o namjenskim sredsvima donatora koji ne dozvoljavaju trošenje tog novca za druge svrhe.

09:47 – Armin Karić (SDP) smatra da je budžet realno planiran i da će svi projekti biti realizovani. “Kapitalni izdaci su blizu dva miliona maraka, što je pohvalno. Evidentno je smanjenje i na stavci namijenjenoj za Općinsko vijeće. Pohvalio bih izdvajanja za projektnu dokumentaciju, projekat za izradu Studije za gradsku toplanu… Sportskim udruženjima su povećana sredstva za ovu godinu. Obezbijeđena su sredstva za izradu kanalizacione mreže, podrška razvoju poljoprivrede, sanaciju klizišta, pomoć izbjeglim i raseljenim licima, socijalno udroženim. Klub SDP-a će podržati ovakav budžet za narednu godinu”, kazao je Karić.

09:41 – Nejra Mujanović (SBiH) je kazala da su dosadašnji načelnici organizirali okrugli stol po prijedlogu budžeta, na kojima je pozicija imala priliku dati svoje prijedloge.” Ovoga puta se prijedlozi pozicije nisu uvažavali. Nekoliko desetina hiljada bi ostavila za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu”, kazala je Mujanović.

09:38 – Nakon pauze nastavljena je Prva redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

09:05 – Na prijedlog Kluba SDA  pauza od pola sata

09:01 – Hasiba Kurtić (SDA) je iznijela predložene amandmane Kluba SDA. Amndmani Kluba SDA su:  adaptacija objekta u MZ Miljanovci, svlačionica FK Gornji Rainci, adaptacija ambulante u Donjim Vukovijama,  adaptacija područne škole u Gornjim Vukovijama, sanacija klizišta u Zukićima, podrška obrazovanju romske djece, pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih, izgradnja ambulante u Tojšićima, adaptacija prostorija ambulante u Gornjim Raincima, izgradnja pješačke staze u Zukićima, sanacija puta u Hrasnu, objekti u Ćivama i Džafićima…

08:54 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) je pouvao amandaman ove stranke na Odluku o budžetu.

08:50 – Abdulah Gutić, pomoćnik općinskog načelnika je vijećnike upoznao sa najznačajnijim pojašnjenjima koja se odnose na Odluku o budžetu za narednu godinu. Gutić je istakao da se prigataju amandmani Statutarne komisije. Amandmani Kluba SDA se ne prihvataju, jer se radi o namjenskim sredstvima.

 

08:49 – U toku je razmatranje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017.godinu

08:38

Dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta Općine za 2017. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kalesija
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija
 5. Osnivanje Agencije za razvoj općine Kalesija
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu i uslovima raspodjele poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi «Stari MUP» Kalesija i poslovnoj zgradi «DOM MLADIH» Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o pripajanju Javne ustanove “Gradska biblioteka Kalesija” Javnoj ustanovi “Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija”
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o uspostavi registra budžetskih korisnika općine Kalesija.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za projekat Hitna sanacija od poplava – Sanacija klizišta i ceste Banj Brdo M18_005, dionica Priboj-Simin Han, Općina
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni statusa nepokretnosti
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o javnim parkiralištima na području općine Kalesija.
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za kandidovanje projekata u okviru Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP:IFAD-Lo-I-859-BA;OFID-Lo-4930).
 15. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Komunalnim taksama
 16. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2017. godinu.
 17. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2017. Godinu
 18. Razmatranje i usvajanje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2017. godini.
 19. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne
  potrošnje na području grada Kalesije u 2017. Godini
 20. Razmatranje i usvajanje Programa rada KP «Komunalac» DD Kalesija za 2017.godinu
 21. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2015. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija:
  a) JP «Vodovod i kanalizacija Kalesija» d.o.o. Kalesija,
  b) JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Kalesija,
  c) KP «Komunalac» D.D Kalesija
 22. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu inspekcijske službe općine Kalesija i stanje bespravne gradnje na području općine Kalesija
 23. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija

Razmatranje i donošenje Dopunskog Rješenja.

08:37 – Usvojen je dnevni red Prve redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. U dnevni red je uvrštena tačka koja se odnosi na osnivanje Agencije za razvoj općine Kalesija.

08:32 – Načelnik općine Kalesija SEad Džafić je obraćajući se vijećnicima SDA kazao da je ova stranka vladala proteklih 20 godina u Kalesiji i da je imala priliku riješiti probleme o kojima danas govore.

08:24 -Senad Šmigalović (SDA) je postavio dva pitanja i dvije inicijative. Sa koliko stambenih jedinica raspolaže općina Kalesija, kojim licama i porodicama su dodijeljene stambene jedinice na korište i pod kojim uslovima? Da li su oslobođena od participacije za zdravstveno liječenje djeca do navršene 15 godine života, studenti, penzioneri, dobrovoljni davaoci krvi, donatori dijelova tijela, nezaposlene osobe…. Ukoliko navedene osobe nisu oslobođenje plaćanja participacije na zdravstvenu zaštitu zašto nisu primijenjene Odluke Parlamenta FBiH. Stanovnici TK su dovedeni u diskriminirajući položaj u odnosu na stanovnike u drugim kantonima u FBiH.

Šmigalović je uputio i dvije inicijative.  Da se hitno iznađe rješenje redovne uplate sredstava za korisnike stalne novčane pomoći. Da se razmotre mogućnosti za osnivanje Centra za mentalno zdravlje u okviru Doma zdravlja Kalesija

08:23 – Adnan Kamerić (SDA) je uputio inicijativu da načelnik obezbijedi plaćanje ulične rasvjete u svim naseljenim mjestima na području općine, a ne samo u centru Kalesije

08:20 – Hasiba Kurtić (SDA) je pitala kada će početi pročišćavanje kanala na ulazu u centar Kalesije. Navedeni kanal je potrebno pročistiti i zacijeviti. Kurtić je još upitala kakav status u općini Kalesija ima vijećnik Fikret Suljkanović

08:17 – Armin Hodžić (SBB) je zatražio da mu se dostave Statut i pravila i Akt o javnim ustanovama i preduzećima

08:14 – Galib Softić (SDP) je uputio inicijativu da se uposli Goran Ikić – Ćiro, koji je bio pripadnik ARBiH, a trenutno je bolestan i živi u jako teškim uslovima, bez bilo kakvih primanja.

08:12 – Vijećnik Elvir Brkić je položio svečanu izjavu.

08:09 – Usvojeni su Zapisnici sa konstituirajuće i Prve vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

08:07 – Počela je Prva redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Sjedinici prisustvuje 24 vijećnika, a 2 vijećnika su u putu i najavili su dolazak na sjednicu vijeća.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Fadil Alić zakazao je Prvu redovnu sjendicu Općinskog vijeća Kalesija koja će se održati danas sa početkom u 8 sati.

Za ovu sjednicu predložen je obiman dnevni red od 23 tačke. Svakako, najznačajnija je Odluka o budžetu općine Kalesija za 2017.godinu koji iznosi oko 9 miliona maraka, od čega su planirani primtici od 7,3 miliona maraka, a 1,7 miliona maraka predstavlja preneseni višak prihoda iz ove godine.

Pred vijećnicima će se još naći Odluka o izvršenju budžeta, Odluka o izboru zamjenika predsjedavajućeg vijeća, Odluka o spajanju Gradske biblioteke i BKC-a u jedno preduzeće i Odluka o naplati parkinga u centru Kalesije.

Na ovoj sjednici još će se razmatri Programi rada za narednu godinu načelnika, Općinskog vijeća i izvještaji o radu za prošlu godinu kalesijskih javnih preduzeća i ustanova.

S obzirom na opširan dnevni red, postoji mogućnost da će se nakon usvajanja Odluke o budžetu i još nekoliko Odluka sjednica prekinuti, a nastavak bi uslijedio prve subote u 2017.godini.

About redakcija novina

Scroll To Top