Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Prilika za studente, Općina Kalesija raspisala konkurs

Prilika za studente, Općina Kalesija raspisala konkurs

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 14. Pravilnika o kriterijima za stiopendiranje studenata i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 1/10 i 10/10), te Odluke o budžetu općine Kalesija za 2016. godinu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 9/15) i Odluke o raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 614234 – Isplate stipendija u 2016. godini, broj: 02-05-2-181/16. od 18.01.2016. godine, Općinski načelnik Kalesija, dana 18.01.2016. godine,               r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2015/2016. godini

 

U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2016. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija  redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2015/2016. godini u iznosu od po 100,00 KM mjesečno, koje će se isplaćivati u 10 mjesečnih rata tokom 2016. godine.

 

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su državljani BiH
 • da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
 • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
 • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca
 • da su završili prethodne godine školovanja (od I-IV razreda srednje škole) sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 (za studente koji prvi puta upisuju prvu godinu studija)
 • da su završili prethodnu godinu studija sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,0.

 

Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni (u originalu ili ovjerenoj kopiji) priložiti slijedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine – semestra,
 2. Uvjerenje o položenim ispitima ili ovjerenu kopiju Indexa sa postignutim uspjehom u prethodnoj godini studija,
 3. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole ili kopiju svjedočanstava od I – IV razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija),
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
 5. Prijavu mjesta prebivališta i kopiju lične karte (ovjerena kopija),
 6. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
 7. Izjavu da ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca (ovjerena od nadležnog organa)
 8. Dokaz o statusu nosioca i ostalih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva:
 • za korisnika socijalne pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija,
 • za korisnika prava boračko-invalidske zaštite – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa,
 • za nezaposlene demobilisane borce – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH i Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o nezaposlenosti,
 • za ostale nezaposlene – Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o nezaposlenosti,
 • za zaposlene članove domaćinstva i korisnike penzije – Uvjerenje o visini plaće i zadnji ček od penzije,
 1. Dokaz o osvojenim nagradama na takmičenjima iz oblasti za koju se obrazuje, za prva tri mjesta, (na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou),
 2. Dokaz o objavljenom naučno-stručnom radu.

 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, socijalni status porodice, postignuti rezultati na takmičenjima i naučno-stručni rad u prethodnoj akademskoj godini.

            Redovni studenti koji su prethodnu godinu studija završili sa prosječnom ocjenom 9,0 i više, ostvaruju pravo na stipendiju bez bodovanja.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Faktor”.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za Konkurs za dodjelu stipendija”.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI  NAČELNIK

 

     Nedžad Džafić, prof.

About redakcija novina

Scroll To Top