Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Profesor dr. Muhamed Omerović traži osnivanje Predškolske ustanove u Kalesiji

Profesor dr. Muhamed Omerović traži osnivanje Predškolske ustanove u Kalesiji

Profesor dr. Muhamed Omerović podnio je Inicijativu da se u Budžet za 2015. godinu u Kalesiji uvrste sredstva i za osnivanje predškolske ustanove, jer je općina Kalesija jedina koja nema ovu ustanovu.

Svoju inicijativu prof.dr. Omerović je uputio načelniku Kalesije Nedžadu Džafiću, predsjednicima klubova vijećnika u OV Kalesija, Stručnoj službi Općine, Općinskom vijeću i predsjedavajućem OV Kalesija.

Inicijativu prenosimo u cijelosti.

omer- Pismenu inicijativu za osnivanje predškolske ustanove u Kalesiji sam podnio nadležnim općine Kalesija u ranijem periodu, ali do sada nije ništa konkretno urađeno. Zbog toga smatram da trebamo svi nastaviti sa zahtjevima da dođe do implementacije osnivanaja predškolske ustanove u Kalesiji. Podsjećam, općina Kalesija je jedina(ili u grupi manjeg broja općina) koja do sada nije osnovala predškolsku ustanovu kako bi omogućili djeci predškolskog uzrasta pravilan i nesmetan razvoj odnosno odgoj i obrazovanje djeteta predškolske dobi naše općine.

Kao profesorna Univerzitetu u Tuzli, doktor pedagoških nauka, uposlen na odsjecima;Pedagogija-Psihologija, Razredna nastava i Predškolski odgoj i obrazovanje Filozofskog fakulteta u Tuzli i dugogodišnji pedagoški djelatnik i nekada direktor u više škola na području općine Kalesija, smatram da su vlasti u proteklom periodu učinile neuspjeh, pa čak nanijele i značajnu štetu djeci predškolskog uzrasta neosnivanjem predškolske ustanove i da su naša djeca značajno u ovom pogledu bila diskriminirana jer nisu bila adekvatno obuhvaćena predškolskim odgojem i obrazovanjem, odnosno nisu bila ravnopravna sa ostalom djecom, čak i u slabije razvijenim općinama TK.

Diskriminacija djece predškolske dobi

Smatram da se eventualno udaljavanjem vlasti od rješavanja pitanja osnivanja i otvaranja predškolske ustanove u Kalesiji sa izrekama”nemamo novca” nastavlja sa diskriminacijom djece predškolske dobi na području naše općine Kalesija.

Imajući u vidu zakonske obaveze, kao građanin i pedagoški djelatnik, pozivam nadležne u općini: načelnika, Općinsko vijeće, klubove vijećnika i stručne službe da organizuju prvu raspravu u Kabinetu načelnika na temu ”OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE u Kalesiji” i da se pristupi metodološkom okviru za implementaciju, odnosno osnivanje predškolske ustanove u Kalesiji. Donošenjem Osnivačkog akta za predškolsku ustanovu u 2015. godini, ukazuje se na pravilan odnos prema djeci predškolskog uzrasta kao i poštivanje i afirmacijaKONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA.

Osnivanjem predškolske ustanove otvara se mogućnost upošljavanja mladih obrazovanih kadrova sa završenim pedagoškim smjerom i drugim zanimanjima u skladu sa Pedagoškim standardima za osnivanje i rad predškolske ustanove. Vjerujem da imamo mlade i nezaposlne kadrove koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje koji mogu naći svoje radno mjesto u predškolskoj ustanovi.

S obzirom na obrazovne potrebe djece, potrebu njihovog pravilnog i srećnog odgoja i obrazovanja, spreman sam pomoći općinskim službama u implementaciji ovog pedagoškog projekta, odnosno u izradi i implementaciji odgovarajućih pedagoških dokumenata kao što su; smjernice i elaborat za osnivanje predškolske ustanove. Moramo više misliti o budućnosti mladih i naše djece.

Obrazloženje:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona je stupio na snagu 18.11.2009. godine. Objavljen je u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ broj 12/09 i prema informaciji nadležnog ministarstva usklađen je sa Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Implementacija Zakona će početi u školskoj 2010/2011 godini. Članom Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini propisano je da je u godini pred polazak u školu, predškolski odgoj i obrazovanje obavezno za svu djecu tog uzrasta.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je na 16. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 11. i 30. oktobra 2007. godine, i na 9. sjednici Doma naroda, održanoj 29. oktobra 2007. godine, usvojila Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini objavljen je u „Službenom glasniku BiH“ broj 88/07, 20.11.2007. godine, a stupio je na snagu 21.11.2007. godine. Usvajanjem Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini realizirano je osnovno opredjeljenje iz dokumenta „Strateški pravci razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini“, usvojenog od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na sjednici od 10.02.2005. godine.

Čovjek je ono što za njega učini odgoj

Naime, Strategija je predviđala godišnje povećanje obuhvata djece od 5 %, a Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini je uspostavio obavezu predškolskog obuhvata za svu djecu u godini pred polazak u školu. Razvojem pedagoških i psiholoških nauka učvrstila su se saznanja da je predškolska dob presudna faza za učenje, tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj djeteta. Polako nestaju i posljednji ostaci tradicionalnog shvatanja da je u ranom djetinjstvu potrebno zadovoljiti samo bazične potrebe djeteta.

U posljednjih desetak godina predškolskom odgoju u svijetu se poklanja sve više pažnje. Predškolski odgoj i obrazovanje imaju direktan uticaj na ukupne životne, intelektualne i tjelesne sposobnosti svakog pojedinca u društvu. Stručnjaci su dokazali da kvalitetan predškolski odgoj utiče na kasniju uspješnost djece u školi i životu, zdravstveno stanje djece koje se kasnije reflektuje na zdravstveno stanje u životu, kao i na manji stepen asocijalnog i kriminalnog ponašanja.

Cilj predškolskog odgoja i obrazovanja, kao integralnog dijela cjelokupnog sistema odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, je osiguranje optimalnih i jednakih uvjeta da svako dijete, od rođenja do polaska u školu, razvija i ostvaruje intelektualne i tjelesne sposobnosti, kao i kompetencije, kroz različite vidove kvalitetnog, profesionalnog, institucionalnog i vaninstitucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja.
Vjerujem da je interes svih građana naše općine da što hitnije dođe do osnivanja predškolske ustanove i uključenja naše djece u predškolski odgoj i obrazovanje.

Srdačni pozdravi uz pedagogizam ”Čovjek je ono što za njega učini odgoj”.

prof.dr. Muhamed Omerović

About redakcija novina

Scroll To Top